NJUOLGGADUSAT – VEDTEKTER
 

Vedtatt på årsmøtet i RSS-NSR 05.03 1992

Navn og formål
§ 1. Foreningens navn er Romssa Sámi Searvi - NSR / Tromsø Sameforening - NSR

§ 2. Romssa Sámi Searvi - NSR / Tromsø Sameforening - NSR er lokalforening av Norgga Sámiid Riikkasearvi - Norske Samers Riksforbund (NSR).

Foreningens formål er:
a. Arbeide for å styrke samenes kulturelle, språklige og politiske rettigheter.
b. Arbeide for å utvikle og styrke samisk kultur, identitet og språk i Tromsø.
c. Være samepolitisk, sosialt og kulturelt samlingspunkt i Tromsø.
d. Arbeide for at foreningen og NSR blir representert i Sametinget.

Medlemskap og kontingent:
§ 3. Alle som er interessert i å være medlem i foreningen og støtter foreningens formelle vedtekter, kan tegne følgende former for medlemskap:
– Ordinært medlemskap kan tegnes av samer. Disse har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.
– Støttemedlemskap kan tegnes av øvrige interesserte. Disse har møte- og talerett.

§ 4. Alle medlemmer skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse for påfølgende år fastsettes av årsmøtet. Bare ordinære medlemmer som har gyldig medlemskap, kan velges til tillitsverv i foreningen. Dersom det ikke er betalt medlemskontingent på 2 år, strykes personen av medlemslista.

§ 5. Ingen kan samtidig være medlem i mer enn en sameforning tilsluttet NSR.

§ 6. Medlemmer som motarbeider RSS' formål og virksomhet, kan ekskluderes av styret i foreningen. Slik eksklusjon kan ankes til foreningens årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte. Før eksklusjon foretas, må medlemmet få forklare seg.

Årsmøtet:
§ 7. Årsmøtet, som er foreningens høyeste organ, holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret innhenter forslag til årsmøtesaker før innkalling til årsmøte minimum 14 dager før årsmøtet. Årsberetning og revidert regnskap sendes medlemmene minst en – 1 – uke før årsmøtet.

§ 8. Alle medlemmer, også støttemedlemmer, har møterett. Alle ordinære medlemmer har lik stemmerett, forutsatt at kontingenten for inneværende år er betalt.

§ 9. Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, eller i vedtak på årsmøtet, skal alle avgjørelser på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Dersom et av medlemmene krever skriftlig avstemning, skal dette gjennomføres.

§ 10. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • a. Årsberetningen for perioden fra siste årsmøte
 • b. Regnskap og revisjonsberetning for foregående kalenderår
 • c. Eventuelle forslag til vedtekstendringer
 • d. Eventuelle årsmøteuttalelser
 • e. Rammebudsjett for kommende år
 • f. Eventuelle andre årsmøtesaker
 • g. Valg av:
  • 1. Fem medlemmer til styret med tre rangerte varamedlemmer.
   Leder velges særskilt. Styret konstituerer seg selv.
  • 2. Valgkomite bestående av leder og to medlemmer
  • 3. To revisorer
  • 4. Medlemmer til eventuelle komiteer.
  • 5. Delegater til landsmøte i NSR, samt minst like mange varadelegater som delegater i rangert rekkefølge. Er det to eller flere delegater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt flertall, deltar de to andre kandidater med flest stemmer i en ny valgomgang. Den som da får flest stemmer er valgt. Valget er skriftlig.

Årsmøtet godkjenner årsberetning og revidert regnskap.

Ekstraordinært årsmøte:
§11. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel dersom et flertall av styret eller minst 1/3 av de ordinære medlemmer krever det.

§12. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som ligger til grunn for innkallelse til ekstraordinært årsmøte.

Medlemsmøte:
§13. Styret innkaller til medlemsmøte ved behov, eller dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene krever det. Innkalling sendes medlemmene minimum 7 dager før medlemsmøte.

§14. På medlemsmøtet skal det orienteres om styrets arbeid og eventuell komitevirksomhet. Medlemsmøtet skal behandle de saker styret fremmer. Saker som enkeltmedlemmer fremmer overfor et medlemsmøte, bør behandles av styret på forhånd. Medlemsmøtet kan nedsette egne utvalg. Mandat fastsettes av medlemsmøtet.

Styret:

§ 15. Styrets oppgaver er å lede foreningen mellom årsmøtene. Styret har ansvar for å lede foreningen innenfor rammene av vedtektene og årsmøtevedtak. Styret ivaretar foreningens økonomiske interesser. Leder og et styremedlem i fellesskap tildeles signaturrett.

§ 16. Leder eller nestleder innkaller til styremøte ved behov. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.

§ 17. Styret kan nedsett egne utvalg.

Protokoller:
§ 18. Det skal føres protokoller over årsmøter, medlemsmøter, styremøter og evt. komite- eller utvalgsmøter. Ethvert medlem har rett til innsyn i protokollene.

Studieutvalg:
§ 19. Foreningens studieutvalg skal lede kursvirksomhet etter retningslinjer for styret.

Revisor:
§ 20. Revisorene skal revidere foreningens regnskap og avgi revisjonsberetning overfor årsmøtet. Revisjonen skal omfatte både tall- og forvaltningsrevisjon.

§ 21. Revisorene skal ikke være medlemmer av styret.

Valgkomiteen:
§ 22. Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet på valg av leder, styremedlemmer, revisorer, eventuelle medlemmer av utvalg, ny valgkomitee, delegater til NSR’s landsmøte, samt varamedlemmer til de ovennevnte.

Vedtektsendringer og oppløsning:
§ 23. Endring av vedtektene kan bare foretaes av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, når fremlegg om endring er kunngjort i innkallelsen til årsmøtet.
Slikt vedtak krever 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett ved årsmøtet.

§24. Vedtak om å oppløse foreningen krever minst ¾ flertall blant de fremmøtte med stemmerett, på to påfølgende årsmøter. Forslag om å oppløse foreningen må sendes medlemmene minimum 30 dager før et årsmøte.

§ 25. Dersom foreningen vedtas oppløst, tilfaller arkiv, økonomiske og andre midler som tilhører foreningen, NSR.

Rett utskrift, Tromsø 2010-04-06

Synnøve Angell
nestleder

§ 15 er oppdatert etter årsmøtet 2015.

 
 

Til hovedside

 
 
 
© 2011 – Tromsø Sameforening – NSR
Webredaktør: Lene Antonsen