LÁGÁT – LOVER
 

Utdrag fra noen lover osv. som omhandler samisk språk

 

Grunnloven

§110a. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv. Les hele teksten

 

Kong Haralds tale

Under åpningen av Sametinget i 1997 bad kong Harald V om unnskyldning for den måten staten hadde behandlet samene på opp gjennom tiden: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk."

 

Lov om stadnamn

Fra §9. Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. på kart, skilt, i register saman med eventuelt norsk namn. Les hele teksten

Fra forskriftene

Fra §7. Dersom eit namneobjekt har samisk og/eller kvensk namn i tillegg til eit norskspråkleg namn, og namneformene er i bruk blant folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal begge eller alle namna brukast.

I samanhengande tekst bruker ein det namnet som samsvarer med språket i teksten.

På skilt eller kart o.l. der det blir brukt meir enn eitt namn, skal vedtaksorganet fastsetje rekkjefølgja av namna. Ved fastsetjing av rekkjefølgja skal ein ta omsyn til språkbruken på staden. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkjefølgja vere samisk, norsk, kvensk. Les hele teksten

 

Lov om barnehager (barnehageloven).

Fra §2. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Les hele teksten

Fra §8. Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Les hele teksten

 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

§ 6-2. Samisk opplæring i grunnskolen

I samiske distrikt har alle i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk.

Utanfor samiske distrikt har minst ti elevar i ein kommune som ønskjer opplæring i og på samisk, rett til slik opplæring så lenge det er minst seks elevar igjen i gruppa.

Kommunen kan vedta å leggje opplæring på samisk til ein eller fleire skolar i kommunen.

Kommunen kan gi forskrifter om at alle i grunnskolealder i samiske distrikt skal ha opplæring i samisk.

Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast med eigna undervisningspersonale på skolen.

Elevane avgjer sjølv om dei vil ha opplæring i og på samisk frå og med 8. årstrinnet etter første, andre og femte leddet.

§ 6-3. Samisk vidaregåande opplæring

Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast med eigna undervisningspersonale på skolen.

Departementet kan gi forskrifter om at visse skolar skal tilby opplæring i eller på samisk eller i særskilde samiske fag i den vidaregåande opplæringa innanfor visse kurs eller for visse grupper. Fylkeskommunen kan også elles tilby slik opplæring.

Les hele teksten

 

Kunnskapsløftet samisk

Elever i samiske distrikt skal ha opplæring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk. Med samiske distrikt menes følgende kommuner: Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord og Tysfjord. Samiske distrikt er definert i opplæringsloven.

Opplæring utenfor samiske distrikt

1) Elever som får opplæring i og på samisk

Elever utenfor samiske distrikt skal ha opplæring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk, hvis de får opplæring på samisk. Dersom minst 10 elever i en kommune utenfor samiske distrikt, krever opplæring på samisk, har de rett til å det tilbudet så lenge det er minst seks elever igjen i gruppa.

2) Elever som får opplæring i samisk språk

Elever som får opplæring i samisk som førstespråk eller samisk som andrespråk, men ikke opplæring på samisk i andre fag, skal ha opplæring i fagene samisk og norsk etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk, mens opplæring i de øvrige fagene gis i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapskløftet.

Les mer

 

Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

§3-2. Oversettelse av regler. Kunngjøringer og skjema

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkning, skal oversettes til samisk. Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk og norsk. Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Kongen gir nærmere regler om iverksetting av denne bestemmelsen.

§3-3. Rett til svar på samisk

Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Dette gjelder likevel ikke ved muntlige henvendelser til tjenestemenn som utfører oppdrag utenfor organets kontor.

Den som henvender seg skriftlig på samisk til et regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til skriftlig svar på samisk. Kongen kan i særlige tilfeller gjøre unntak for bestemte regionale offentlige organ.

§3-5. Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk.

§3-7. Rett til utdanningspermisjon

Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når organet har behov for slik kunnskap. Retten kan gjøres avhengig av at den tilsatte forplikter seg til å arbeide for organet en viss tid etter utdanningen. Kongen gir nærmere regler om gjennomføringen av disse bestemmelsene.

§3-8. Rett til opplæring i samisk

Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføringen av denne bestemmelsen.

For opplæring i og på samisk gjelder reglene i og i medhold av lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Les hele teksten

Ruoktot – Hjem
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
NSR
RSS birra – Om RSS
Arkiiva – Arkiv
 
Hovedsiden
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 
 
© 2015 – Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen