VUORKÁ – ARKIV 2014

Beaivváš: Gurut guvlui Heahtás

Buot govat: Gurut guvlui Heahtás/H. O. Utsi

Ođđa teáhterbihttá man Siri Broch Johansen lea čállán: Anne ja Piera olbmáideaskkaguin vuoddjájit Deanus Osloi. Lea njalkkas siivu, ja Heahtás dollejit nuorat boasttu guvlui gos buiga meahcis vudjet badjel luotta. Dammanaga rievddiha sin eallin ja vajálduvvon šiggojuvvon dáhpáhusat ilbmet fas oidnosii. Čáffas ja somás teáhterbihttá mii guoskkaha sámi, dáru ja suoma gaskavuođaid ođđa ja imaštahtti ládje. Loga eanet

Beaivváš Teáhter čájeha bihtá Rådstuas skábmamánu 4. ja 5. b. dii. 19.

Et nytt teaterstykke skrevet av Siri Broch Johansen: Anne og Piera legger ut på en biltur fra Tana til Oslo sammen med to av Pieras venner. Det er glatt, og i Hetta svinger ungdommene feil vei og på en øde strekning kjører bilen av veien. Med ett tar livene deres en helt ny vending og en bortglemt og fortrengt historie rulles opp i dagen. En røft og morsomt teaterstykke som tar for seg forholdet mellom det samiske, norske og finske på en ny og overraskende måte. Les mer

Beaivváš teater viser stykket på Rådstua 4-5. november kl. 19. Simultantekstes til norsk. Lihput – Billetter

Sámi viessu Romssas?

Dál viimmat orru šaddamin sámi deaivvadanbáiki Romssas, ja ollugat leat juo čájehan beroštumi dasa. Almmolaš ságastallamiin lea goit boahtán ovdan muhtun boasttuipmárdusat Romssa Sámi Searvvi (RSS) rollas dán áššis. Mis eai leat makkárge áigumušat jođihit sámi viesu okto, muhto searvi háliida bargat dan ovdii vai ášši ollašuvašii, ja bargat ovttas eará Romssa sámi servvii- ja birrasiiguin. Loga eanet

Samisk hus i Tromsø?

Nå virker det som at det endelig blir en samisk møteplass i Tromsø, og mange har allerede vist interesse. I den offentlige debatten er det kommet fram noen misforståelser om Tromsø sameforenings (RSS) sin rolle i saka.

Vi har ingen ønsker om å drive et samisk hus alene, men vi ønsker å arbeide for at det blir noe, og arbeide sammen med andre samiske foreninger og miljøer i Tromsø. Les mer

Duoddara western

Mánnodaga 5. ja disdaga 6. miessemánus dii. 20.00. Hålogaland Teahteris. Dáro-/eaŋgelasgilli

1814 lea dáhpáhuvvon, ja Norga lea unnit ja eanet šaddan iežas hearrán. Maŋŋel go dánskalaččat leat hearrástallan čuđiid jagiid, de leat mii ieža aitto viehkalan. Lullin Lindesnesas gitta, - na de fal Finnmárkui - dat ávdin báhkin meahcceguovlu, gos hilbes sápmelaččat ásset ja hehttejit ovdáneami min riikii. Buorrelihkus ledje mis soaittáhagas hámálaš válddálaččat, cowboyat geat diekkáraš indiánaid máhtte meannudit. Loga eanet

Western fra vidda

Mándag 5. og tirsdag 6. mai kl. 20.00 på Hålogaland Teater. På norsk/engelsk.

1814 har hendt, og Norge er mer eller mindre herrer i eget hus. Etter at danskene har styrt sjappa i århundrer står vi der trygt på ustø bein. Fra Lindesnes i sør til, – ja, der har vi det; Finmarken, denne endeløse prærien, med all sin råskap og hedenskap. Med alle disse innfødte, ville lappene som står i veien for fremskrittet og vår nasjon. Heldigvis hadde vi en solid kontingent barske, kjekke cowboys som visste å håndtere den slags indianere. Les mer

Mun lean duhát jagi – Jeg er tusen år

Beaivváš Teáhtera, Giron Sámi Teáhtera, Dramaten, Norrbottensmusiken ja Norrlandsopera oktasaš čájálmas lea gelddolaš musihkalaš mátki áiggiid čađa mii govvida movt sámi historjá čadno oktii ruoŧa historjjáin, ja mii duođai dáhpáhuvai go máŋggaid čuohtejagiid verddevuohta vajálduvvui, dan sivas go ruvkedoaimmaindustriija leavai Sápmái. Čájálmasas muitaluvvo sámi kultuvrra ja stuoraservvodaga iešguđetlágan dáhpáhusat dološ áiggi rájes otnážii, ja gaskkohagaid musihkain čanastumiid áiggiid mielde.
Govven: Hans Olof Utsi

Beaivváš teater, Giron Sámi Teáhter, Dramaten, Norrbottensmusiken og Norrlandsoperaen felles forestilling er en spennende musikalsk reise gjennom tid og rom, en fortelling om hvordan den samiske og den svenske historien ble vevd sammen og om hva som egentlig skjedde da århundrer av gjensidig respekt ble glemt fordi bergverksindustrien for alvor gjorde sitt inntog i Sápmi. Forestillingen skildrer ulike møter mellom den samiske kulturen og storsamfunnet fra eldre tider frem til i dag, og musikalske mellomspill skaper broer gjennom tiden.
Foto: Hans Olof Utsi

Dist/Tirs. 29.4., Romsa/Tromsø, dii./kl. 19:30, Hålogaland Teater. Loga eanet – Les mer Oastte bileahta – Kjøp billett

Beaivvi bárdni – Solens sønn

Hearkkes ja áibbašeaddji bárdni boazodoalu birrasis, bajásšaddá davimus Suomas. Áiggi mielde šaddá songe bargagoahtit boazodoalu árbevirolaš bargguid, muhto go son galgá goddit vuotnjala, de biehttala dahkamis dan. – Nie dat álgá.

Beaivváža ođđa bihttá lea ovttasbargu Suoma Našunálateáhterin ja Ruska teáhterjoavkkuin, ja sii čájehit gudnejahttojuvvon Suoma dramatihkara Ari Pekka Lahti ođđačállojuvvon teáhterbihtá Áillohačča eallima ja bargguid birra.

Lengst nord i Finland vokser en følsom og drømmende gutt opp i en samisk reindriftsfamilie. Når tiden er inne for ham å gjennomføre reindriftssamfunnets tradisjonelle voksenritual, nekter han å ta livet av en ung simle. – Sånn begynner det hele.

Beaivváš i et samarbeid med Det Finske Nasjonalteatret og Ruska teatergruppe viser forestillingen om Áillohaš. Det er et nyskrevet stykke om Áillohaš sitt liv og virke, skrevet av den prisbelønte finske dramatikeren Ari Pekka Lahti.

Bear./fre. 28.3., Romsa/Tromsø, dii./kl. 20:00, Hålogaland Teater/Scene Øst ja Lávv./lør. 29.3., Romsa/Tromsø, dii./kl. 18:30, Hålogaland Teater. Oastte bileahta – Kjøp billett

Sámi viessu Romssas – Samisk hus i Tromsø

Årsmøtet i Tromsø sameforening / Romssa Sámi Searvi - NSR har på årsmøtet den 20.03.2014 diskutert veien videre for et Samisk hus i Tromsø.

Ved Sametingsvalget i 2013 gikk NSR i Gáisi valgkrets til valg på å jobbe for et Samisk hus i Tromsø. Dette er også et av punktene i den nye samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget. Oslo er så langt den eneste byen med et Samisk hus. Ellers finnes mange samiske språk- og kultursentre i samiske bygder og kommuner rundt omkring i landet. Hvordan ser så ideen om et Samisk hus i Tromsø ut?

Les uttalelsen

Jahkečoahkkin – Årsmøte 20.3

RSS doallá jahkečoahkkima duorastaga 20.3 dii. 18 Globus kafeas Storgatas. Gohččun ja jahkečoahkkinbáhpárat

RSS avholder årsmøte torsdag 20.mars kl. 18 på Globus kafe i Storgata. Innkalling og årsmøtepapirer.

Gáktegoarrun – Koftekurs

RSS doallá gáktegoarrunkurssa (Deanu/Kárášjoga gákti) sámegielain 2014 giđđat. Kurssas oahpat ráhkadit minstára deanu-/kárášjoga gáktái. Dasa lassin vadjat, goarrut, obbet, ja vel sámegiel sániid mat gullet goarrumii ja gáktái. Dieđihanáigemearri lea njukčamánu 1. b.

RSS arrangerer kurs i koftesøm med samisk språk våren 2014. På kurset lærer du å lage mønster til kofte fra Tana/Karasjok-området, klippe til stoff, sy og sette sammen. Du lærer også enkle ord og termer på samisk knyttet til koftesøm og de ulike delene av kofta. Påmeldingsfrist er 1. mars.

Eanet dieđut - Mer informasjon

Oktasaš ruvkecealkámuš

Ubmis leat golmma sámedikki áirasat oasálastán oktasaš parlamentarihkkáriid konferánsii, mas leat geahččalan hábmet oktasaš cealkámuša luondduduohtademi birra sámi guovlluin. RSS sámediggeáirras lea mielde bargojoavkkus, mii lea čállán teavstta mii deattuha «Free, prior and informed consent». Dát lea riikkaidgaskasaš vuođđojurdda mii čujuha báikegottid, ja erenoamážit álgoálbmogiid, vuoigavuhtii leat mielde mearrideamen áššiin mat gusket sidjiide. Cealkámuš dohkkehuvvui 66 jienain. Suoma áirasat jienastedje vuostá, ovtta cealkaga dihte. Loga eanet Eanet áššis Ja vel Ávviris

Felles gruveerklæring

I Umeå har de tre sametingene vært samla til en felles parlamentarikerkonferanse, hvor de har arbeidet med å enes om en felles erklæring angående naturinngrep i samiske områder. RSS sametingsrepresentant er med i arbeidsgruppa. Teksten de har utarbeidet legger stor vekt på «Free, prior and informed consent» – et internasjonalt prinsipp som referer til lokalbefolkningers, og spesielt urbefolkningers, rett til å være med på bestemmelser som berører dem. Erklæringen ble vedtatt med 66 stemmer. Representantene fra Finland stemte mot, de var uenige i en setning. Les mer Mer om saka Og i Ávvir

Ráđđeviesu prográmma – Rådhusprogrammet

15.00: Biđđosa ja gáhkuid vuovdin / Salg av biđus og kaker
16.30: Almmolaš rahpan / Offisiell åpning
Lávlun ja juoigan / Sang og joik: Blandakoret Nordaførr, Marit Stueng ja Báhpajávrri sámi luohkká
Sártnit / Taler: Sátnejođiheaddji Jens Johan Hjort, stáhtačálli Ante Bals ja Synnøve Lode
17.20: Guoimmuheapmi/Underholdning: Juffá. Juffá birra – Om Juffá birra

Sámi viessu Romssas – Samisk hus i Tromsø

RSS lágida ságastallama čuovvovaš fáttás: Sámi viessu – gos mii leat, maid mii háliidit, ja gosa mannat? Panelaságastallamis besset sámi birrasat ja almmolaš ásahusat lonohallat dieđuid, jurdagiid ja vuordamušaid boahtteáiggi sámi viesu ektui.

Ságástallan lágiduvvo Perspektivet Museas, lávvordaga guovvamánu 8. b. dii. 14. Bures boahtin!

RSS arrangerer en paneldebatt der tema er: Samisk hus – hvor står vi, hva vil vi og hvor går vi? Paneldebatten skal være en arena der byens samiske miljøer og offentlige institusjoner kan utveksle informasjon, idéer, og forventninger til et framtidig samisk hus.

Paneldebatten holdes på Perspektivet Museum, lørdag 8. februar kl. 14. Vel møtt!

Sámi vahkku – Samisk uke

Sámi vahkku álgá juo lávvordaga guovvamánu 1. b. dii. 12 girjerádjosis gos SESAM lágida miniseminára: Sápmelaččat, davvinorgalaččat ja Vuođđoláhka. Sotnabeaivve leat doalut Romssa museas. Ja dan maŋŋel leat doalut juohke beaivve.

Samisk uke starter opp allerede lørdag 1. februar kl. 12 på biblioteket hvor SESAM arrangerer miniseminar: Samer, nordlendinger og Grunnloven. Søndag er det arrangementer på Tromsø museum. Og så fortsetter det med arrangementer hver dag.

Program for miniseminar Program for uka

iPad/iPhone: Sámi bustávat

iPad/iPhone: Davvisámegiela bustávat (earret č) gávdnojit dál suomagiela boallobeavddis.

iPad/iPhone: Nordsamiske bokstaver (unntatt č) finnes nå på det finske tastaturet.

Til ARKIV 2013

 

Sámi kafea lávvordaga 13.12 – Samisk lørdagskafe!

Mii bovdet Globusii sámekáfeai ja avžžuhit buohkaid geavahit sámegiela. Sámás minguin! Lávvordaga juovlamánu 13. b. dii. 14-16.

Vi inviterer til samisk kafe i det innerste rommet på Globus kafe lørdag 13. desember kl. 14–16. Vi oppfordrer alle til å bruke samisk!

Frode Fjellheim & Kantori

Frode Fjellheim joavkkuinis ja Kantori Tromsø ovdanbuktet Fjellheima girkomusihka Biejjien vuelie Sálašvákki girkus duorastaga 30.11 dii. 19.30. Bileahtat

Frode Fjellheim med band og Kantori Tromsø oppfører hans messe Biejjien vuelie – Solkvad i Tromsdalen kirke – Ishavskatedralen torsdag 30.11 kl 19.30. Billettsalg

Sámi kafea lávvordaga 8.11 – Samisk lørdagskafe!

Mii bovdet sámekafea Globus kafea siskkimus latnjii lávvordaga dii. 14–16.

Vi inviterer til samisk kafe i det innerste rommet på Globus kafe lørdag kl. 14–16.

Bevaring av duodji

– Vi foreslår et mentorstipend, slik at duodjiutøverne, som kan teknikkene som er i ferd med å forsvinne, kan bli ta fri fra jobben i for eksempel ett år, og lære bort disse teknikkene til yngre utøvere. Dette sier Sandra Márjá West, sámetingsrepresentant fra Gáisi. Les artikkelen i NRK-Sápmi

Duodjemáhtu seailluheapmi

– Mii evttohit bagadeaddjistipeanda, vai duojárat geat máhttet duodjeteknihkaid mat leat jávkame, besset váldit friddja barggus ovdamearkka dihte jagi, ja nu sáhttet dáid dujiid oahpahit nuorat duojáriidda. Dán lohká Sandra Márjá West, Gáiseguovllu sámediggeáirras.

Váillaha máhtu

Dál lea vuot bohciidan ságastallan sámiid ja sámedikki birra medias. Duogážin lea muhtun Háštá oahpaheaddji lohkkireive, mas son čuoččuha ee. ahte sámit eai leat álgoálbmot. Dán čállosa čuoččuhusaid birra lea iTromsø-aviisa jearahallan min sámediggeáirasa ja RSS nubbejođiheaddji Piera Heaika Muotka. Loga artihkkala dás

Etterlyser kunnskap

Igjen er det blitt debatt om samer og sametinget i media, denne gangen på bakgrunn av et leserbrev fra en lærer i Harstad. Hun mener blant annet at samer ikke er urfolk. iTromsø-avisa har intervjuet min sametingsrepresentant og RSSs nestleder Piera Heaika Muotka om dette. Les artikkelen her.

RSS: Ođđa stivra – Nytt styre

Jahkečoahkkin 20.3.14 válljii ođđa stivra. – Årsmøtet valgte nytt styre:

Sauli Guttorm jođiheaddji/leder. Stivralahtut/Styremedlemmer: Camilla Brattland, Piera Heaika Muotka, Lene Rødmyr, Vidar Andersen. Várrelahtut/varamedlemmer: Saija Stueng, Ellen Marie Jensen, Sylvia Sollien.

Årsmøtedokumenter

Kystaksjonen

Kystaksjonens mål er at fiskerinæringa skal skape vekst og ei bærekraftig utvikling for lokalsamfunnene. Mandag 3. mars er Kystaksjonen i Oslo for å markere foran Stortinget at fisken tilhører folket. NSR vil være til stede for å aktivt støtte opp om aksjonen og kravene. Les mer

Sámi vahku filbma

Geahča NRK-Sámi filmma Romssa sámi vahku birra.

Se NRK-Sápmi sin film fra Samisk uke Tromsø.

Filbma

Jahkečoahkkin – Årsmøte

RSS doallá jahkečoahkkima duorastaga njukčamánu 20. b. Jahkečoahkkináššit sáddejuvvojit stivrii ovdal 24.2. Mii leat sádden epoastta daidda geaidda mis lea čujuhus. Mii bidjat eanet dieđuid čoahkkima birra ja dasa lassin jahkečoahkkindokumeanttaid dán siidui go jahkečoahkkin lahkona.

RSS's årsmøte blir avholdt torsdag 20. mars. Saker til årsmøtet må være i styrets hender seinest mandag 24. februar. Vi har sendt epost til dem som vi har adresse til. Vi legger ut mer informasjon om årsmøtet og dessuten årsmøtepapirer her på hjemmesiden når møtet nærmer seg.

Mari Boine og Norrbotten Big Band lørdag kl 20.30

Maris låter ikledt ny drakt med helt ferske arrangementer for storband. Norrbotten Big Band huser 13 av Sveriges beste musikere, og tilsammen utgjør de et at Nord-Europas aller fremste storband, så det er duket for et av 2014 mest spennende musikalske møter. Kulturhuset.

Verdensteateret 6.2.: Filmmat

18.00 Boŋki
19.00 Grandmother – Portraits from Varangerfjord – Joik

"Joikefeber" på museet onsdag kl. 19

Hvordan tilnærmer du deg en kultur som er en del av deg, men som du ikke har vokst opp i? Filmen "Joikefeber" handler om Ylva som ønsker å komme i kontakt med sin samiske arv gjennom å lære seg å joike.

Etter filmen vil det bli kommentarer og samtale med filmskaper Ellen-Astri Lundby, forsker Camilla Brattland, NIKU og professor Lars Ivar Hansen, UiT. Dette skjer på Tromsø Museum onsdag 5.2. kl. 19. Les mer

Samisk søndag på museet

Samisk søndag på Tromsø museum fra kl 12. Temaene er Anders Larsen – en samisk veiviser, Margarethe Wiigs ABC og sjøsamisk kultur . Boklansering, foredrag, utstilling, tekstildemonstrasjon og språkverksted med dukker for barn. Les mer

NSR ohcá joavkočálli ja nuoraidčálli

NSR:s leat rabas 50 % sadjásaš joavkočállivirgi ja 20–25 % nuoraidčállivirgi. Ohcanáigemearri: ođđajagimánu 27. b. Loga eanet

NSR søker gruppesekretær og ungdomssekretær

NSR har ledige vikariater i 50 % som gruppesekretær og 20–25 % som ungdomssekretær. Søknadsfrist: 27. januar. Les mer

Til ARKIV 2013

     
RSS birra – Om RSS
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
Lágat jnv. – Lover ol.
Arkiiva – Arkiv
RSS historie
Sámi viessu – Samisk hus
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 

NSR

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund
 
Samarbeidspartnere
Gáisi Språksenter
SSSR – Tromsø Samiske Studentforening
Samisk foreldrenettverk
Tromsø kommune
 

Støtt RSS med Grasrotandelen når du tipper neste gang

Velg RSS som mottaker av 5 % av din spillerinnsats. Din innsats, premie eller vinnersjanse blir ikke redusert!

Org. nr.: 981270215

 
 
© 2014 - Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen