VUORKÁ – ARKIV 2015

Marja Mortensson čakčariemuide!

Juoigi Marja Helena Fjellheim Mortensson, Engerdalas Hedmarkas, boahtá ovttas Georg Buljoin. Maria lei Riddu Riđu «Jagi nuorra artista» 2014. Sus lea erenoamáš jietna ja son lávlu luonddu ja boraspireváttisvuođaid birra, ja mo rahčat boazodoalu ja sámegiela ovddas.

Joikeren fra Engerdal i Hedmark, Marja Helena Fjellheim Mortensson, kommer sammen med Georg Buljo. Maria var «Årets unge kunstner» under under Riddu Riđđu sommeren 2014. Hun har en opsiktsvekkende stemme og hennes sanger handler om nærhet til naturen, rovdyrproblematikk og kampen for reindriftsnæringen og det samiske språket.

Bures boahtin čakčariemuide!

RSS lágida konseartta Prelaten Kro & Scene olgobáikkis. Dán rádjái mis leat guokte artistta nannejuvvon, namalassii Kalle Urheim med band ja Felgen Orkester. Goappašagat leat bargamin almmuhit ođđa CD lagamus áiggiid. Kalle Urheim bođii 4. sadjái dán jagi Sámi Grand Prix lávlunoasis, ja válljejuvvui maid guldaleddjiid oiddohin. Su vuoimmálaš jietna lea juoga maid fertet vásihit live.

Kalle oassi Sámi Grand Prixas

Guldal Kalle: Rájdde sjura

Felgen Orkestera ii vissage dárbbaš presenteret, sii leat juo nu dovdosat Sámis, ná... goit Finnmárkkus. Dán jagi sii maid loaiddastedje Finnmárkku stuorimus festiválas Midtnatt Rockenis ja geasuhedje eanemus gehččiid lávddi ovdii olles festiválas. Sin party-musihkka heive erenoamáš bures dákkár konsertii. Lea vuosttaš geardi go bohtet doallat konseartta Romssas.

Guldal Felgen Orkester

Mii vuordit oažžut vel goit ovtta artista, ja dan birra almmuhit maŋŋeleappos dalán go lea čielgan. Vuordde beare... ☺

Lávvordat 3.10. dii. 21.00 rájes, Prelaten Kro & Scene. Lihput: 250 ru. vuvdojuvvojit uvssas.

Velkommen til Høstgilde!

RSS skal arrangere konsert lørdag 3. oktober. Hittil har vi annonsert to artister: Kalle Urheim m/band og Felgen Orkester. I disse tider jobber begge for å gi ut ny musikk i nære framtid. Kalle Urheim ble nummer 4 i årets Sámi Grand Prix i Kautokeino, og han ble også publikums favoritt. Hannes dype, kraftige stemme og vakre lulesamiske melodier er noe man bare må oppleve selv live.

Lytt til Kalle på Sámi Grand Prix

Rájdde sjura, med Kalle

Felgen Orkester er et band som trenger vel ikke nærmere presentasjon, de er blitt veldig godt kjent i hele Sápmi..... hmm, i alle fall i hele Finnmark. Nå kommer de til Tromsø, og det er første gang de skal opptre her i byen. På årets Midtnattsrocken var det nettopp Felgen Orkester som samlet det største rushet og skapte mest liv foran scenen. Derfor mener vi at glad-musikken deres blir en perfekt avslutning på konserten vår!

Lytt til Felgen Orkester

Vi kommer til å ha en artist til, og denne blir offentliggjort senere når alt er blitt klar. Du skal bare glede deg… ☺

Lørdag 3.oktober kl. 21.00. På Prelaten Kro & Scene, Sjøgata 12. Billetter: kr. 250,- selges i døra.

Ja dál Márkomennui!

Duorastaga 23. b. álgá Márkomeannu. Mii oaidnalit!

Og no til Márkomeannu!

Torsdag 23. juli begynner Márkomeannu. Opplev blant annet:

Kitok, Max Mackhé, Ylva, Ivvár
Ailu Valle, Suohpangiehta, Jon Henrik Fjällgren
Sofia Jannok, Carola Grahn, Sara Ajnnak

Prográmma – Program

Leatgo válmmaš Riddu Riđđui?

Gaskavahku 8. b. leat čájáhusrahpamat, kurssat ja eará, ja duorastaga rájes lea dievva prográmma. Mii oaidnalit! Prográmma

Er du klar for Riddu Riđđu?

Onsdag 8. juli åpnes utstillinger, kurs og annet, og fra torsdag er det full rulle. Opplev blant annet:

AMOC, Arvvas, Nanook, Resirkulert
Katchafire, Urna & Kroke, Tribal vision
Mari Boine ja Frode Fjellheim
Senjahopen, Arvvas, Chirgilchin
Six nations women singers
Mingá, F.A.C.E., Luohtemohkit, Leagus

Program

Elle-Hánsa gudnedáiddarin

Romssa Sámi Searvi lea ilus ja rámis go min searvvi gudnemiellahttu ja okta ásaheaddjiin Hans Ragnar Mathisen lea namaduvvon Sámi allaskuvlla gudnedáiddarin. Elle-Hánsa lea govvadáiddar guhte njuohtámiin, sárgumiin, fotogovvemiin ja muorravadjámiin lea šaddan dovddusin. Son lea čiŋahan máŋggaid almmolaš viesuid dáidagiinnis. Dasa lassin lea son maid čálli, ja lea čállán ee. divttaid. Odne son deavdá 70 jagi, ja Sámi Allaskuvla lea nammadan su dán seamma beaivvi gudnedáiddáriin. Hui ollu lihkku Elle-Hánsii dan ovddas! Loga eanet dán birra

Romssa sámiid searvvi jođiheaddji lea čállán smávvá gudnejahttindivtta Elle-Hánsii:

Sálašvákki ássi, vázzi,
bealušteaddji, rámiideaddji!
Don sámi áŋggirdeaddji,
sámesearvvi ásaheaddji,
sámi kultuvrra čalmmusteaddji,
čáppa sámi kárttaid hábmejeaddji,
- ja dál 70-jagi ávvudeaddji!

Hans Ragnar utnevnt til ærekunster

RSS er stolte og glade over at vårt æresmedlem og en av våre stiftere, Hans Ragnar Mathisen, er utnevnt til Samisk høgskoles æreskunster. Hans Ragnar er kjent for sine malerier, tegninger, fotografier og tresnitt. Han har skrevet dikt, og utsmykket mange offentlige bygg med sin kunst. I dag fyller han 70 år, og samme blir han utnevnt til æreskunster. Gratulerer så mye, Hans Ragnar!

Les mer

Kurs i redesign for ungdom 14-17 år

RRS og Charlotte Nilsen/Feil Farge inviterer til kurs. Kurset vil være i lokalene til Feil Farge på Kysten, Strandveien 95.

Første kursdag er onsdag 13. mai kl 17-20, og går over 8 uker. Påmelding til Lene Rødmyr, email: lene_rodmyr@hotmail.com Egenandel kr 100,-

Fair valgkamp og positiv samisk utvikling i Tromsø

Årsmøtet i Romssa Sámi Searvi/Tromsø sameforening oppfordrer de politiske partiene til en fair valgkamp. Erfaringene fra forrige kommunevalgkamp i Tromsø ble negative for mange samer i Tromsø, ikke minst for barn og unge.

Heldigvis har situasjonen bedret seg og det er igjen fint å være same i Tromsø. Ikke minst er det positivt at Tromsø kommune og Sametinget har inngått en samarbeidsavtale - den første i sitt slag mellom Sametinget og en kommune. Årsmøtet er også takknemlig for den aktive rollen ordfører Jens Johan Hjort har spilt for å løfte det samiske i Tromsø! Årsmøtet er også glad for at byrådet trakk forslaget om å flytte samiskelevene bort fra Prestvannet skole. Å rykke opp elevene med rota og prøve å plante miljøet på nytt et annet sted kan i følge fagfolk være skadelig for barna.

Tromsøsamene har fortsatt mange utfordringer. Behovet for et Samisk hus for å samle og utvikle samiske aktiviteter er stort. Det er behov for flere samiske barnehageplasser. På ungdomsskolenivå er tiden moden for å få en egen samiskspråklig klasse, og på videregående skolenivå må samisktilbudet styrkes på alle studieretninger, og på alle skoler.

Tromsø er en samisk metropol, samer fra hele det samiske området er samlet i det som er norges største samekommune. Vi ser derfor behov for å utvikle Tromsø som en internasjonal urfolksby.

Årsmøtet i Romssa sámi searvi oppfordrer de politiske partiene til å konkurrere om hvem som har den beste samepolitikken.

(Årsmøtet blei holdt torsdag 12. mars)

Vuoiggalaš válgagižžu ja positiivvalaš ovdáneapmi Romssas

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin ávžžuha politihkalaš bellodagaid láhttet vuoiggalaččat válgagiččus. Mannan suohkanválgagižžu lei negatiivvalaš vásáhus ollu Romssa sápmelaččaide, erenoamáš mánáide ja nuoraide.

Lihkus lea dilli rievdan ja lea fas buorre leat sápmelažžan Romssas. Erenoamáš buorre lea go Romssa suohkan ja Sámediggi leaba vuolláičállán ovttasbargosoahpamuša – mii lea vuosttaš soahpamuš Sámedikki ja muhtun suohkana gaskkas. Jahkečoahkkin lea maiddái giitevaš go sátnejođiheaddji Jens Johan Hjort lea áŋgiruššan loktet Romssa sámevuođa ! Jahkečoahkkin illuda maiddái go gávpotráđđehus gesii ruovttoluotta evttohusa sirdit sámi ohppiid Báhpajávrri skuvllas eará skuvlii. Gaikut ohppiid oktan ruohttasiiguin ja iskat hukset birrasa nuppi skuvlii, sáhttá fágaolbmuid mielde leat vahágin mánáide.

Romsa-sámiin leat velge máŋga hástalusa. Mii dárbbašit sakka Sámi viesu vai beassat čohkket ja ovddidit min sámi doaimmaid, ja dárbbašit eanet sámi mánáidgárdesajiid. Nuoraidskuvladásis lea áigi láddan ásahit sierra sámegielat luohká, ja joatkkaskuvladásis sámegiel fálaldat ferte nannejuvvot juohke suorggis ja juohke skuvllas.

Romssa lea sámi metropola – sámit miehtá Sámis ásaiduvvet báikái mii lea Norgga stuorimus sámi gávpot. Mii oaidnit dan dihte dárbbašlažžan ovddidit Romssa riikkaidgaskasaš eamiálbmotgávpogin.

Romssa Sámi Searvi ávžžuha politihkalaš bellodagaid gilvalit guđemuččas livččii buoremus sámepolitihkka.

(Romssa Sámi Searvvi jahkečoahkkin lágiduvvui duorastaga 12. b.)

Romssa Sámi Searvvi jahkečoahkkin

Dákko bokte bovdejuvvot Romssa Sámi Searvvi - NSR jahkečoahkkimii duorastaga 12. beaivvi njukčamánus 2015 dii 18.00. Globus Kafea siskkit lanjas (Storgatas). Áššit maid miellahtut háliidit ovddidit jahkečoahkkimii galget leat stivrra hálddus 25.b. beaivvi guovvamánus. Jahkečoahkkin sáhttá gieđahallat áššiid njuolggadusaid §10 mielde. Áššedokumeanttat sáddejuvvojit miellahtuide maŋimuštá 5. beaivvi njukčamánus. RSS Stivra.

Tromsø Sameforenings årsmøte

Herved innkalles det til årsmøte i Tromsø Sameforening - NSR torsdag 12. mars kl. 18.00, på Globus kafe, det innerste rommet. Saker som medlemmene ønsker å fremme for årsmøtet, må være styret i hende senest 25. februar. Saker årsmøte skal behandle finner du i vedtektenes §10. Saksdokumenter for årsmøtet sendes medlemmene senest 5. mars. Styret i RSS.

Biografiija: Elsa Laula Renberg

Dál almmuhuvvo vuosttaš albma biografiija Elsa Laula Renberga birra. Son lei sámepolitihkalaš ikona maid miehtá Sámi muitit. Viimmat beassat oahpásmuvvat sutnje – olbmui gii olles eallima barggai iežas álbmoga buorrin. Romssas lea almmuhandilálašvuohta distaga 17.2. dii. 16.00 Romssa girjerájus.

Ráđđeviesu prográmma – Rådhusprogrammet 6.2.2015

15.00 Kaféa Ráđđeviesu kantiinnas rahpasa. Mii vuovdit Reisagryte (biđus), káfe ja gáhkuid. FUOMÁŠ! Dušše kontánttat
16.30 Almmolaš rahpan ja Sámi soga lávlla
16.40 Sárdni: Sátnejođiheaddji Jens Johan Hjort
16.50 Lávlun: Sara Helene Oskal
17.00 Sárdni: Ráđđeaddi Runar Myrnes Balto, Sámediggi
17.10 Lávlun ja juoigan: Báhpajávrri skuvlla sámeluohkká
17.20 Juoigan: Anne Majlen Eira
17.30 Guoimmuheapmi: Agnete Braaten joavkkuinis
17.50 Loahpaheapmi
BURESBOAHTIN!

15.00 Kafé på Rådhuskantina åpner. Salg av Reisagryte (biđus), kaffe og kaker. OBS! Bare kontanter.
16.30 Offisiell åpning og Samefolkets sang
16.40 Tale: Ordfører Jens Johan Hjort
16.50 Sang: Sara Helene Oskal
17.00 Tale: Rådgiver Runar Myrnes Balto, Sametinget
17.10 Sang og joik: Samiskklasse v/ Prestvannet skole
17.20 Joik: Anne Majlen Eira
17.30 Underholdning: Agnete Braaten m/band
17.50 Avslutning
VELKOMMEN!

Sámi vahkku – Samisk uke

Romssa sámi vahku álggahuvvo sotnabeaivve juo, go lea stuorra prográmma Romssa Museas, ee. juoigankonsearta ja juoiganseminára. Mánnodaga rájes leat girjerájus máinnastanbottut, moatti báikkis lágiduvvojit konsearttat ja maiddái lunšajuoigan, ja vahku mielde čájehuvvojit ollu filmmat. TVIBIT:s lea sierra prográmma nuoraide. Vit ja Viten Guovdageaidnostuimmiid birra lágiduvvo museas, ja Beaivváš Teáhter čájeha monologa, ja sámi álbmotbeaivve leat ávvodoalut ráđđeviesus. Vahkkoloahpas leat duodjemárkanat ja heargevuodjimat. Loga prográmma

Samisk uke i Tromsø innledes på søndag med stort program på Tromsø Museum, bl.a. joikekonsert og seminar om joik. Utover uka er det eventyrstunder på biblioteket, det er flere konserter og også lunsj-joik, og mange filmvisninger. TVIBIT har eget program for ungdom. Det er Vin og Viten om Kautokeinoopprøret, konserter, Beaivváš Teáhter, og program for samefolkets dag på rådhuset. Og til helga er det marked og reinkappkjøring. Les programmet

Til ARKIV 2014

 

Miellahttoočoahkkin – Medlemsmøte 23.9

Mii bovdet miellahttočoahkkimii gaskavahku 23/9 dii. 19, Prelaten Kro og Scene báikkis, Sjøgata 12.

Áššelistu: 1. Čakčariemut – diehtojuohkin 2. Sámi viessu – mo lea dilli dál? Miellahtut sáhttet sáddet stivrii áššiid maid galggašii váldit ovdan.

Maiddái ođđa miellahtut leat buresboahtin.

Herved innkalles til medlemsmøte, onsdag 23/9 kl. 19, på Prelaten Kro og Scene, Sjøgata 12.

Saksliste: 1. Høstgilde – info 2. Samisk hus – hva er ståa nå? Medlemmer anmodes til å sende saker til styret.

Også nye medlemmer er velkomne.

Café Sånn 12.9: Lávvordatkafea – Lørdagskafe

Sámi Viesu vuorddedettiin mii galledallat Romssa kaféaid. Dál Café Sånnas. Sámi kaféa lávvordaga čakčamánnu 12.b. dii. 14-16. Buresboahtin!

Mens vi venter på samisk hus i Tromsø, besøker vi byens kaféer. Denne gangen Café Sånn. Samisk kafé lørdag 12. september kl 14-16. Velkommen!

Beaivváš: Leahkit 17.9

FRIKAR bokte ovttasbarggus Beaivváš Sámi Našunálateáhteriin. “Leahkit” lea hárvenaš deaivvadeapmi: norgga álbmotdánsen ja luohti. Čájálmas guorahallá movt sáhttá mátkkoštit máŋggalágaš dilálašvuođaid bokte ja leahkit sajis. Čakčamánu 17. b., dii. 19. Rådstuas.

Med FRIKAR i samarbeid med Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. ‘Leahkit’ er eit sjeldent møte mellom norsk folkedans og samisk joik. Verket utforskar ei reise gjennom ulike måtar å vera til stades på. Torsdag 17. september kl 19, på Rådstua.

Info og billetter

Aunegården 9.5: Lávvordatkafea – Lørdagskafe

Vuorddidettiin sámi viesu mii čoahkkánaddat gávpoga kafeain, dán vuoru Aunegårdenis dii. 14-16. Mii joatkit kafealágidemiin, juohke mánu nuppi lávvordaga. Buresboahtin!

Mens vi venter på samisk hus, så samles vi på byens kafeer den andre lørdagen i hver måned. Denne gangen 9. mai kl 14-16 på Aunegården. Velkommen!

Driv 11.04: Lávvordatkafea – Lørdagskafe

Mii joatkit kafealágidemiin, juohke mánu nuppi lávvordaga. Dán háve cuoŋománu 11. b. Drivas (boares Mackas) dii. 14-16. Dan maŋŋel lágiduvvo miessemánu 9. b. ja geassemánu 13. b. Buresboahtin!

Vi fortsetter med samisk kafe den andre lørdagen hver måned. Denne gangen lørdag 11. april kl 14-16 på studentsamfunnet DRIV helt sør i Storgata (gamle Mack bryggeri). Deretter blir det 9. mai og 13. juni. Velkommen!

Ođđa stivra – Nytt styre

RSS doalai stivračoahkkin njukčamánu 23. b. ja luohttámušdoaimmat leat čielgan:

RSS holdt styremøte 23. mars 2015 og fordelte vervene slik:

  • Jođiheaddji/Leder: Sauli Guttorm (jahkečoahkkimis válljejuvvon/valgt på årsmøtet).
  • Nubbijođiheaddji/Nestleder: Piera Heaika Muotka.
  • Ruhtadoalli/Kasserer: Vidar Andersen.
  • Čálli/Sekretær: Hilde Pedersen.
  • Kursafuolaheaddji/Kursansvarlig: Lene Rødmyr

Jahkečoahkkin – Årsmøtet

Sauli Guttorm válljejuvvui ođđasis searvvi jođiheaddjin RSS jahkečoahkkimis. Stivralahtut: Piera Heaika Muotka, Vidar Andersen, Lene Rødmyr, Hilde Pedersen.

Sauli Guttorm ble gjenvalgt som foreningas leder på RSS sitt årsmøte. Styremedlemmer: Piera Heaika Muotka, Vidar Andersen, Lene Rødmyr, Hilde Pedersen.

Jahkečoahkkinbáhpárat – Årsmøtedokumenter:
Beavdegirji/Protokoll
Jahkedieđáhus/Årsmelding 2014
Doaibmaplána/Virksomhetsplan 2015
Rehketdoallu/Regnskap 2014
Dárkkistanraporta/Revisjonsberetning
Bušeahtta/Budsjett 2015

Pris til Harald Gaski

Harald Gaski er tildelt «Vaartoe/CeSam:s vetenskapliga pris» for sitt arbeide med samisk litteratur. Selv mener han at han bare viderefører det han lærte som barn: Skal du gjøre noe, må du gjøre det skikkelig. Les mer (Foto: Stig Brøndbo)

"Frost" sámegillii – på samisk?

Piera Heaika Muotka oaivvilda dál livččii hui buorre vejolašvuohta Walt Disneyi fuolahit ahte Frost čuovvolanfilbma dubbejuvvošii sámegillii. Loga eanet

Piera Heaika Muotka mener at nå ville det være en gyllen anledning for Walt Disney å sørge for at oppfølgeren til filmen Frost døbbes til samisk. Les mer

Sámi kafea lávvordaga 14.3 – Samisk lørdagskafe!

Geargan jahkečoahkkimiin, de mii mannat kafeái. Maiddái dán háve mii deaivvadit Perspektiiva Museas. Sámi kaféa lávvordaga njukčamánu 14.b. dii. 14-16. Boađe donge ságastallat ja sámástit minguin!

Ferdig med årsmøtet og da går vi på kafe, også denne gangen på Perspektivet museum . Samisk kafé lørdag 14. mars kl 14-16. Kom og snakk samisk med oss!

Sámi kafea lávvordaga 14.2 – Samisk lørdagskafe!

Sámi Viesu vuorddedettiin mii galledallat Romssa kaféaid. Dán háve mii deaivvadit Perspektiiva Museas. Sámi kaféa lávvordaga guovvamánu 14.b. dii. 14-16. Boađe donge ságastallat ja sámástit minguin!

Mens vi venter på samisk hus i Tromsø, besøker vi byens kaféer, denne gangen på Perspektivet museum. Samisk kafé lørdag 14. februar kl 14-16. Kom og snakk samisk med oss!

ACTIVE - INDIGENOUS - URBAN ("Går det an å være same i en by?")

Samisk revitalisering i Tromsø-området i vår tid, sett fra en deltagende kunstners standpunkt. – Utstilling av KEVISELIE Kulturverksted vises under Samisk Uke i Tromsø. Først på Universitetet, Teorifagbygget, hus 1, underetg. der Barents Urfolkskonferanse er, den 4. og 5. februar. Deretter flyttes den til Foajeen på Rådhuset i Tromsø den 6. februar og står til den 16. februar.

Sámi kafea lávvordaga 10.1 – Samisk lørdagskafe!

Mii bovdet Globusii sámekáfeai ja avžžuhit buohkaid geavahit sámegiela. Sámás minguin! Lávvordaga ođđajagemánu 10. b. dii. 14-16.

Vi inviterer til samisk kafe i det innerste rommet på Globus kafe lørdag 10. januar kl. 14–16. Vi oppfordrer alle til å bruke samisk!

Til ARKIV 2014

     
RSS birra – Om RSS
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
Lágat jnv. – Lover ol.
Arkiiva – Arkiv
RSS historie
Sámi viessu – Samisk hus
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 

NSR

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund
 
Samarbeidspartnere
Gáisi Språksenter
SSSR – Tromsø Samiske Studentforening
Samisk foreldrenettverk
Tromsø kommune
 

Støtt RSS med Grasrotandelen når du tipper neste gang

Velg RSS som mottaker av 5 % av din spillerinnsats. Din innsats, premie eller vinnersjanse blir ikke redusert!

Org. nr.: 981270215

 
 
© 2016 - Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen