Til ARKIV – 2011
VUORKÁ - ARKIV 2012

28.12: Idle no more

Bearjadaga 28.12 ledje olbmot čoagganan Romssa ráđđeviesu olggobeallai čájehit doarjaga kanadalaš «Idle No More»-lihkadussii. «Idle No More»-nammasaš (Ii šat joavdelastit!) lihkadusa duogábealde lea eamiolbmuid duššástupmi ráđđehusa eamiálbmotpolitihkkii ja badjelgeahččanvuhtii, muhto maiddái ballu das mo Kanada ođđa lágat váikkuhit birrasii ja eamiolbmuid eatnamiidda. Oaivámuš Theresa Spence nealgudeamis álgán «Idle no more» lea leavvan miehtá Kanada ja Davvi-Ámerihká.

Fredag 28.12 samlet folk seg utenfor rådhuset i Tromsø for å vise støtte til den kanadiske «Idle No More»-bevegelsen. «Idle No More» (Ikke lenger uvirksom!) er en bevegelse om oppsto pga. urbefolkningenes frustrasjon over regjeringas nedlatende politikk overfor urbefolkningene, og også frykt for hvordan de nye kanadiske lovene vil påvirke miljøet og urbefolkningenes jord. «Idle no more» starta med høvding Theresa Spence sultestreik, og har spredt seg over hele Kanada og Nord-Amerika.

Blogga Facebook Wikipedia

8.12: Áillohaš-konsearta

"Rohkos eatnamii". Sámi Jienat dollet konseartta Áillohaš-rohki gudnejahttimii. Oassi su nuohtta- ja čáladiktemis lea heivehuvvon koarrái. Lávvordaga 8.12 dii. 18, Seastinbáŋkku feastasáles (Ruksesbáŋkkus, mana sisa Fr. Langes gáhtas). Bajábeal govva váldojuvvui 2011 geasi go Sámi Jienat dolle dán konseartaprográmma Riddu Riđus. Hui buorre!

"Bønn for jorda". Sámi Jienat holder konsert til hyllest for multikunstner Nils-Aslak Valkeapää. Et utvalg av hans musikk og dikt er skrevet om til kor. Lørdag 8.12 kl. 18, i Sparebankens festsal (Rødbanken, inngang fra Fr. Langes gt.) Bildet ovenfor blei tatt sommeren 2011 da Sámi Jienat holdt dette konsertprogrammet på Riddu Riđđu. Anbefales!

Miellahttočoahkkin – Medlemsmøte
4.12 dii. 19.00

RSS doallá miellahtto-čoahkkima Zen Asian Cooking kafeas, Storgatbakken 132. Áššit: Evttohasaid válgaslistui, ja olbmo válgastivrii, ja plánet válgaprográmma.

Eanet dieđut min válgasiiddus. Ja de lea jearaldat: Galgá go RSS álggahit nuoraid lávdegotti? Fállat juoidá njálmmi guvlui. Oaidnalit!

RSS holder medlemsmøte på Zen Asian Cooking, Storgatbakken 132. Saker: Foreslå kandidater til valglista, og velge representant til valgstyret, og planlegge valgprogrammet. Mer informasjon på vår valgside. Og så er det spørsmål om RSS skal starte opp et ungdomsutvalg. Lett servering. Vi sees!

Beaivváš Teáhter 19.11 ja 20.11:
Teater med aldersgrense –
Čájálmasas lea ahkerádji

En høstdag drar 4 ungdommer på lavvotur opp til Sølvvannet. Det som skulle bli en hyggelig og spennende helg for de fire, ender opp i noe helt annet; Sølvvannet gjemmer en hemmelighet, en hemmelighet man ikke burde grave for dypt etter.

Ungdommene befinner seg plutselig i en kamp på liv og død for å bevare seg selv som mennesker – omgitt av en mystisk tåke. Spøkelser, et myrdet spedbarn og klangen av en fortapt sølvamulett som slår mot rustent jern.

Spilles på Hålogaland Teater kl. 20, både mandag 19.11 og tirsdag 20.11. Aldersgrense: 13 år.

Muhtin čakčabeaivve 4 nuora vulget lávostallat Silbajávrái. Dan maid doivo šaddat somás ja gelddolaš vahkkoloahppan, šaddá áibbas nuppe ládje: Silbajávrris lea čiegusvuohta maid ii galggaše roggat bajás. Nuorat leat fáhkkestaga sorron bárttiid sisa ja geahččalit gáhttet heakkaset ja doalahit iežaset olmmožin – ártegis mierkká siste. Balddonasat, eahpáraš ja láhppon šiella mii skájaida.

Čájehuvvo Hålogaland Teateris dii. 20, sihke mánnodaga 19.11 ja disdaga 20.11. Ahkerádji: 13 jagi.

Riikkačoahkkin háliida Aili presideantan
– Landsmøtet vil ha Aili som president

NSR riikkačoahkkin dáppe Romssas válljii ovttajienalaččat giehtaspeažžumiin Aili presideantaevttohassan sámedikkeválggaide 2013. Aili celkkii ahte dál duođaid álggahuvvo bargu vuoitit sámedikki válggaid, ja dasa mii buohkat fertet oasálastit. Loga Aili sártni dás.

Buot govat: Sauli Guttorm

Guovddášáššin riikkačoahkkimis lei válgaprográmma maid riikkastivra loahpalaččat dohkkeha, ja dasa lassin minerálaroggan sámi guovlluin. RSS áirasat ledje Sauli, Marit ja Siri, ja sii evttohedje ee. álggahit barggu heivehit sámelága giellanjuolggadusaid gávpogiidda. Ođđa riikkastivrra oaidná govas dás vuolábealde.

NSR's landsmøte her i Tromsø valgte enstemmig og med akklamasjon Aili som presidentkandidat til sametingsvalget 2013. Aili sa at nå begynner arbeidet for å vinne sametingsvalget, og vi må alle delta i dette arbeidet. Les Ailis tale her.

I fokus på landsmøtet var valgprogrammet som landsstyret til slutt vedtar, og dessuten mineralutvinning i samiske området. RSS sine delegater var Sauli, Marit og Siri, og de foreslo bl.a. å begynne arbeidet med å tilpasse samelovens språkregler til byer. Det nye landstyret ser du på bildet her.

Boađe 27.10 Ølhallenii:
Čakčakonsearta – Høstkonsert

RSS lágida maid dán jagi čakčakonseartta ja sámefeastta: lávvordaga 27.10. Ølhallenis. Uvssat leahkkasit dii 20.00, bileahtta máksá 150 ru. Gáivuotnalaš joavku Goikebiergu čuojaha. Dasa lassin guoimmuha Halvard Lyshaug musihkainis. Buohkat leat buresboahtán suohtas ovttastallamii.

RSS arrangerer også i år høstkonsert og samefest: på Ølhallen lørdag 27.10. Dørene åpnes kl. 20.00, billett kr. 150,-. Gruppa Goikebiergu fra Manndalen, Kåfjord spiller. I tillegg setter også Halvard Lyshaug sitt preg på konserten. Alle er velkommen!

Konsert: The Ainu project og Niko & Georg 30.9

The Ainu project kommer til Tromsø og til Oslo. Gruppa tar utgangspunkt i tradisjonell ainu-kultur, men de strekker seg også etter ainu-kulturens spontane og moderne uttrykk: Gruppa framfører både tradisjonelle danser og original samtids-performance. Ainuene holder til i området rundt Hokkaido i Japan, og i de russiske områdene Kurilene og Sakhalin.

Det blir konsert på Kulturhuset søndag 30.09. kl. 19 med The Ainu Art Project og duoen Niko Valkeapää og Georg Buljo.

Program

Lytt til Niko før konserten på myspace

Seminar på UiT mandag 1. oktober kl. 10-12.30: "Ainu and Sami societies; indigenous and multiple. Carrying academic knowledge?"

Seminarprogram

Márkomeannu 26-28.7.2012

Duorastaga 26.7 rahppo Márkomeannu almmolaččat ja "Gáfegohppu ja sálbmagirji" vuosehuvvo. Bearjadaga ja lávvordaga leat seminárat ja konsearttat, ee. Transjoik ja Angelit, ja viimmat de lávluba Ann-Jorid ja Ammun ovttas! Mii dollet Gállogieddái!

Prográmma ja eará dieđut

Torsdag 26.7 er Márkomeannu igang for fullt med offisiell åpning, og deretter vises forestillingen "Gáfegohppu ja sálbmagirji". Dagene etter er det seminarer og konserter, bl.a. Transjoik og Angelit, og så synger Ann-Jorid og Ammun sammen igjen! Og vi dit!

Program og annen informasjon

Riddu Riđđu 2012

Riddu Riđđu lahkona – festivála lágiduvvo suoidnemánu 11.-15 b. 2012 ja das leat ollu dáhpáhusat, nugo mánáidfestivála, dáidda, girjjálašvuohta, lávdedáidda, musihkka, filmmat, seminárat ja kurssat. Dán jagáš musihkka- prográmma lea viiddis, ee. aboriginalaš Geoffrey Gurrumul Yunupingu ja sámi lávlu Sofia Jannok. Mii deaivvadit Olmmáivákkis!

Prográmma ja eará dieđut

Riddu Riđđu nærmer seg, festivalen arrangeres 11. - 15. juli 2012. Det skjer mye på festivalen: barnefestival, kunst, litteratur, scenekunst, musikk, filmer, seminarer og kurs. Årets musikkprogrammet er vidt, fra aborigineren Geoffrey Gurrumul Yunupingu til den samiske sangeren Sofia Jannok. Vi treffes i Manndalen!

Program og annen informasjon

Min vuosttaš jođiheaddji lea jápmán

Morrašiin leat gullan ahte Juho-Niillas, Nils Jernsletten, lea jápmán. Son lei mielde ásaheamen Romssa Sámi Searvvi ja lei maid searvvi vuosttaš jođiheaddji jagiid 1969-71. Niillas leamaš hirbmat dehálaš sámepolitihkalaš áššiid ja erenoamážit sámegiela ovddideamen.

Loga NSR muitosániid

Vår første leder har gått bort

Det er med sorg vi at vi har mottatt meldingen om at Nils Jernsletten er død. Han var med på å starte Romssa Sámi Searvi – Tromsø sameforening og var også foreningas første leder i årene 1969-71. Nils har vært utrulig viktig for fremme av samepolitiske saker og ikke minst samisk språk.

Les NSRs minneord

Teáhter 12.5 Lillescenen: "Mu ruoktu lea mu váimmus"

Čájálmasas oahpásnuvvat nissonii gii iežas mánnávuođas vásihii ruohttasnuvvát máŋggaid kultuvrraide Latin-Amerihkás. Go son fárrii Norgii, nanusmuvve su máŋggakultuvrralaš vásáhusat. Veronica Salinažii, Nils Aslak Valkeapää ja Inga Juuso leat čállán teavsttaid. Čájálmas lea ovttasbargu gaskal Beaivváš, Kultur i Troms ja Riksteatret. Lávvordaga 12.5 dii. 18.00. Uhcalávddis Kulturviesus. Loga eambbo
Govva – Foto: Kristin Aafløy Opdan
I Mitt hjem er i mitt hjerte møter vi en kvinne som i sin oppvekst opplevde hvordan det var å ha røtter i flere kulturer i Latin-Amerika. At hun også flyttet til Norge, forsterket de flerkulturelle erfaringene hun allerede hadde. Tekstene er av Veronica Salinas, Nils Aslak Valkeapää og Inga Juuso. Forestillingen er en samproduksjon mellom Beaivváš, Kultur i Troms og Riksteateret. Lørdag 12.5 kl. 18.00. Lillescenen på Kulturhuset. Les mer

– Avtale mellom kommunen og Sametinget

Byråd Eilertsen og ordfører Hjort hadde møte med Sametinget 19.4 i Karasjok, og de har blitt enige om å lage en avtale mellom Sametinget og kommunen med konkrete punkter om Tromsø kommunes ivaretakelse av samisk språk og kultur. Administrasjonene er satt i sving med på utarbeide innholdet. Ett av punktene er en samisk møteplass i Tromsø. Hjort sier at kommunen tenker konstruktivt på hva de gjøre som et alternativ til språkloven, innenfor andre rammer og innenfor det Sametinget og Tromsø kommune har av midler og muligheter. Les mer

NSR riikkačoahkkin 2012 dollo Romssas
NSR landsmøte 2012 holdes i Tromsø

RSS lei bovden NSR riikkačoahkkima Romsii, ja dál leage riikkastivra mearridan doallat riikkačoahkkima golggotmánu 26-28.b. Romssas, ja RSS doaibmá báikkálaš lágideaddjin. Giella ja sámediggeválggat leat guovddášáššit dán jagáš riikkačoahkkimis. Loga eambbo

RSS har invitert NSRs landsmøte til Tromsø, og nå har landsstyret vedtatt å avholde landsmøtet i Tromsø 26-28. oktober, med RSS som vertskap. Språk og sametingsvalget er to saker som vil være sentrale under årets landsmøte. Les mer

Bivnnuhis hearvaavvi-kursa –
Populært kråkesølvbeltekurs

Dál leat gávcci oasseváldi čađahan hearvaavvi-kurssa. Eai buohkat geat ledje dieđihan, čáhkan dasa, nu ahte vejolaččat šaddá vuot kursa. Loga kurssa birra ja geahča govaid.

Nå har åtte deltakere gjennomført kråkesølvbelte-kurs. Det var flere påmeldte enn det var plasser på kurset, så muligens blir det et nytt kurs. Les om kurset og se bilder.

OĐĐA STIVRA – DET NYE STYRET

RSS lea dál doallan jahkečoahkkima ja ođđa stivra lea válljejuvvon. Sauli Guttorm joatká jođiheaddjin. Ođđa stivralahttu lea Siri Gaski. Stivrras leat muđui Marit Myrvoll, Camilla Brattland ja Lene Antonsen. Várrelahtut: Troy Storfjell, Tina Øwre ja Ronald Strømeng. Siri ja Ronald eaba leat govas. Beavdegirji lea almmuhuvvon jahkečoahkkinsiiddus

RSS har nå avholdt årsmøte og valgt nytt styre. Sauli Guttorm fortsetter som leder. Nytt styremedlem er Siri Gaski. Ellers består styret av Marit Myrvoll, Camilla Brattland og Lene Antonsen. Varamedlemmer: Troy Storfjell, Tina Øwre ja Ronald Strømeng. Siri og Ronald er ikke med på bildet. Protokollen er lagt ut på årsmøtesiden. Govven: Thomas Nygård

GOHČČUN JAHKEČOAHKKIMII
Innkalling til ÅRSMØTE

Stivra gohčču RSS miellahtuid jahkečoahkkimii 15.3.12 dii. 19. Čoahkkin dollojuvvo Báhpajávrri skuvlla personálalanjas. Dás gávnnat áššelisttu ja čoahkkinbáhpáriid: Jahkečoahkkinsiidu

Styret innkaller RSS medlemmer til årsmøte 15.3.12 kl 19. Møtet holdes på personalrommet på Prestvannet skole. Her finner du saksliste og møtepapirene: Årsmøteside

Gulahallančoahkkima beavdegirji lea dál almmolaš – Referat fra dialogmøtet er nå offentlig

Romssa suohkan doalai gulahallančoahkkima sámi servviid ja birrasiid ovdasteddjiiguin 13.1.12. Dál lea beavdegirji almmolaš. Beavdegirji sámegillii

Tromsø kommune holdt dialogmøte med representanter for samiske organisasjoner og miljøer 13.1.12. Nå er referatet offentliggjort. Referatet på norsk

RSS jahkečoahkkin – RSS Årsmøte 2012

RSS doallá jahkečoahkkima 15.3.12. Áigemearri dieđihit jahkečoahkkináššiid lea 1.3. Stivra pláne dáid áššiid: NSR riikkačoahkkin 2012 Romssas, RSS historjjá čállin ja Romsa sámi gávpogin. Fálus bajimusas dán siiddus lea liŋka jahkečoahkkinsiidui masa jahkečoahkkinbáhpárat almmuhuvvojit dađistaga go leat válbmasat. Maid dás lea liŋka: Jahkečoahkkinsiidu

RSS holder årsmøte 15.3.12. Frist for å melde inn årsmøtesaker til styret er 1.3. Styret har planlagt å fremme disse sakene: NSRs landsmøte 2012 i Tromsø, Skriving av RSS historie, Vegen videre i arbeidet med Tromsø som samisk by. I menyen oppe på denne siden er link til årsmøtesiden hvor årsmøtepapirer legges ut etterhvert som de blir klare. Også her er en link: Årsmøteside

Sámi álbmotbeaivi – Samefolkets dag 2012

Almmolaš lágedeamit sihke Ártnas universitehtas
dii. 12.15-13.30 ja ráđđeviesus dii. 16.30-19.00. Gáffádat vuovdá biđđosa dii. 15 rajes.

Det er offisiell markering i Árdna på universitetet kl 12.15-13.30 og på Rådhuset kl. 16.30-19.00. Det selges bidos i kafeen fra kl 15.

Program for Árdna Program for rådhuset

Samisk uke i Tromsø – Romssa Sámi vahkku

Programmet for samisk uke er klart. Det er spennende arrangementer hver dag, både på dagtid og på kveldstid.

Prográmma lea válmmaš. Juohke beaivve leat gelddolaš doalut, sihke beaivet ja eahkes.

Prográmma

REINDANS: medlemstilbud –
BOAZODÁNSA: miellahttofálaldat

Nordlysfestivalen tilbyr billetter til RSS medlemmer med 25 % rabatt på Polaria 28-29.1.

Nordlysfestivalen fallá RSS miellahtuide bileahtaid main lea 25 % vuoládus Polarias 28-29.1.

Les mer – Loga eambbo

Ollu lihkku Iŋgái ja Bárut-jovkui!

Bárut og Iŋga har vunnet spellemannspris i åpen klasse for CDen Bálggis!

Romssa Sámi Searvi illuda go dákkár gutni oažžu iežas suorggi olbmuin musihkka-máilmmis. RSS lea hui ovtta oaivilis das, ahte Inga Juuso duođaige ánssáša dákkár allaárvosaš rámiideami. Bálkkašupmi mearkkaša maid dovddastusa sámi musihka geađgejuolgái, namalassii luohtái. Ollu lihku viidásut bargguiguin!

Les om saken

Jahkečoahkkin – Årsmøte

RSS doallá jahkečoahkkima 15.3.12 dii. 19 Báhpajávrri skuvllas. Bohtet eanet dieđut maŋŋil, muhto merke dan iežat kaleandarii.

RSS holder årsmøte 15.3.12 kl 19 på Prestvannet skole. Det kommer mer informasjon etterhvert, men merk av i kalenderen din.

GULAHALLANČOAHKKIMIS:
Ollu cuigemat ja evttohusat – RSS vuordá čuovvuleami

Suohkana gulahallančoahkkimis 13.1. ledje ollu sámi organisašuvnnaid ovddasteaddjit, geain ledje valjis evttohusat ja cuigemat. RSS evttohii ee. ásahit bargojoavkku sámiide guoskevaš doaimmaid guorahallamii. Loga eambbo

DIALOGMØTET: Mange påpekninger og forslag – RSS forventer oppfølging

Til dialogmøtet 13.1. hadde mange samiske organisasjoner sendt representanter som hadde mange forslag og påpekninger. RSS foreslo bl.a. at det blir satt ned en arbeidsgruppe for å utrede tiltak. Les mer

– Kommunens handlingsplanen bør omarbeides

På dialogmøtet vil RSS foreslå et forum for å omarbeide handlingsplanen. Selv om Tromsø ikke tilhører forvaltningsområdet for samisk språk, er det likevel mange lover og forskrifter som gjelder for kommunen, uttaler foreningens leder. RSS vil at samiske barn og unge prioriteres.

– Berrešii heivehit suohkana doaibmaplána

Gulahallančoahkkimis RSS áigu evttohit ásahit foruma rievdadit doaibmaplána. Vaikko Romsa ii gula sámegiela hálddašanguvlui, de máŋga lága ja njuolggadusa dattetge gusket suohkanii, cealká searvvi jođiheaddji. RSS háliida sámi mánáid ja nuoraid vuoruhuvvot.

Les mer – Loga eambbo

Til ARKIV 2011

 

Sámi kafea lávvordaga 8.12 – Samisk lørdagskafe!

Mii deaivvadit fas dán lávvordaga (8.12) Kafé Globusis, Storgatas, dii. 14-16. Oaidnalit!

Vi treffes denne lørdagen (8.12) på Kafe Globus kl 14-16. Vi sees!

2.12: Lys i advent

Maiddái dán jagi bovde gáivuotnalaš Buolvvat-koarra adveantakorsertii. Dat dollojuvvo Salášvákki girkus sotnabeaivve 2.12 dii 18.30. Gait dienas manná Girku gávpotmiššuvnii. Lihppu máksá 150 ru. rávesolbmuide, ja 50 ru. mánáide.

Også i år inviterer Generasjonskoret fra Kåfjord til adventskonsert. Konserten holdes i Ishavskatedralen søndag 2.12 kl 18.30. All inntekt går til Kirkens bymisjon. Billetten koster 150 kr for voksne, og 50 kr for barn.

Gollegiellabálkkašupmi 2012

Dán jagáš Gollegiella-bálkkašupmi lea dál geigejuvvon Romssa Universitehta Giellatekno- ja Divvun-joavkkuide ja dasa lassin Aleksandra Antonovai ja Nina Afanasjevai. Gollegiella-bálkkašupmi lea Davviriikkaid sámi bálkkašupmi, mii geigejuvvo Norgga, Ruoŧa ja Suoma sámeministariid ja sámepresideanttaid čoahkkimis, juohke nuppi jagi. Loga eanet

Gollegiellaprisen 2012

Årets Gollegiella-pris ble i år utdelt til Giellatekno- og Divvun-gruppene ved Universitetet i Tromsø, og til Aleksandra Antonova ja Nina Afanasjeva. Gollegiella er en Nordisk samisk språkpris som utdeles på møte mellom ministrene for samiske saker og samepresidentene i Norge, Sverige og Finland, annethvert år. Les mer

– Seammá giellavuoigat-vuođat miehtá riikka

Sámegidderáđđi evttoha heaittihit sámegiela hálddašanguovllu, ja dan sajis ahte sámelága giellanjuolggadusat guoskkašedje buot sámiid Norggas, leš dal seamma gos orru. Loga eanet

– Like rettigheter over hele landet for samisk språk

Sametingsrådet foreslår å legge ned språkforvaltningsområdet og foreslår istedenfor at alle landets kommuner hvor det bor samer, må legge til rette for samisk språk. Les mer

Válggain – Om valget 2013

Vi har laget en egen side om valget 2013 hvor vi legger ut informasjon fortløpende. Følg med!

Sámi girkoeallima ávvudeapmi –
Jubileumshelg for samisk kirkeliv

Ávvoeahket lávvordaga 10.11 Grønnåsen girkus dii. 20: Buolvvat-koarra ja Rundberg bearaš, Roald Kristiansen, Bierna Bientie, Sámediggi ja earát. Geahppa biepmut. Lágideaddji: Sámi girkoráđđi.

Ávvoipmilbálvalus sotnabeaivve 11.11 Romssa duopmogirkus dii. 11. Lágideaddjit: Sámi girkoráđđi/Davvi-Hålog. bisma. Dan maŋŋel lágida SGR girkokáfe Rica Ishavshoteallas.

Jubileumsfestkveld lørdag 10.11 i Grønnåsen kirke kl. 20. Generasjonskoret Buolvvat og fam. Rundberg. Roald Kristiansen, Bierna Bientie, Sametinget m.fl. Lett bevertning. Arrangør: Samisk kirkeråd

Jubileumsgudstjeneste søndag 11.11 i Tromsø domkirke kl. 11. Arr: Samisk kirkeråd / Nord-Hålogaland biskop. Deretter arrangerer SKR kirkekaffe på Rica Ishavshotell.

Sámi kafea lávvordaga 10.11 – Samisk lørdagskafe!

Mii deaivvadit fas Kafé Globusis, Storgatas, dii. 14-16. Nominašuvdna sámediggeválggáide soaitá áigeguovdilis ságastallanfáddá. Oaidnalit!

Vi treffes igjen på Kafe Globus kl 14-16. Nominasjonen til sametingsvalget kan være et aktuelt samtaletema. Vi sees!

NSR gudnebálkkašupmi Elle-Hánsii

Riikkačoahkkima gudnebálkkášupmi geigejuvvui Hans Ragnar Mathinsenii guhte lea olles eallinagi leamaš dehálaš oassin sámi servodagas, sihke dáiddárin, čanastahkan riikkaidgaskasaččat ja áŋgiris kulturbargin báikkálaččat. RSS stivra illuda ja sávvá lihku! Loga NSR vuođuštusa.

Ærespris til Hans Ragnar

Hans Ragnar Mathisen ble tildelt landsmøtets ærespris i 2012 fordi han gjennom hele sitt liv virket i det samisk samfunn, både som kunstner, brobygger internasjonalt og aktiv kulturarbeider lokalt. Styret i RSS gratulerer! Les NSRs begrunnelse.

Čakčakonsearta ja riikkačoahkkin – Høstkonsert og landsmøte

NSR riikkačoahkkin lágiduvvo dáppe Romssas golggotmánu 26.-28. b. ja dan oktavuođas RSS lágidit iežamet árbevirolaš čakčakonseartta Ølhallenis lávvordaga 27.10. Artistan lea ee. Goikebiergu-joavku Olmmáivákkis. Merke kaleandarii!

NSR landsmøte arrangeres her i Tromsø 26.-28. oktober. I den forbindelsen skal RSS arrangere sin tradisjonelle høstkonsert på Ølhallen lørdagen 27.10. Som artist har vi bl.a. gruppa Goikebiergu. Merk datoen i kalenderen!

Presideantaevttohas – Presidentkandidat

NSR riikkastivrra lea čoahkkimis čakčamánu 16. b. nomineren Aili Keskitalo NSR presideantaevttohassan 2013 sámediggeválgii. Loga eambbo

Landsstyret i NSR har i møte 16. september gått inn for Aili Keskitalo som NSRs president-kandidat til sametingsvalget 2013. Les mer

Sámi kafea lávvordaga 8.9 – Samisk lørdagskafe!

Mii deaivvadit fas Kafé Globusis, Storgatas, dii. 14-16. Dát ii leat čoahkkin, muhto áigeguovdilis fáddá sáhtášii leat: Dárbbašago ođđa sámedikki presideanta máhttit sámegiela? Oaidnalit!

Vi treffes igjen på Kafe Globus kl 14-16. Dette er ikke noe møte, men et aktuelt samtaletema kan være om den nye sametings- presidenten må kunne samisk. Vi sees!

– Pressen og historien om den samiske idioten

Pål Hivand blogger med utgangspunkt i saka om bruk av samisk lue til den norske militære uniformen. Les Hivands blogg

Google-side om 3054 språk

The Endangered Languages Project er en nettside om 3054 truede språk. Her kan man dele forskning, lyd- og videofiler og informasjon om hva som kan bidra til bevaring og utvikling av truede språk. Nettsiden vil også gjøre det enklere for dem som arbeider med de forskjellige språkene å komme i kontakt med hverandre. Les mer

Juoiganbusse – Joikebuss

Jus leat nuorra, de beasat searvat dán geasi čaffadeamos johtinmátkái, maid NRS-N lágida, Kárášjogas Ankaredii geassemánu 21-24. beivviid. Loga eanet

Er du ung, så kan du bli med på sommerens kuleste road-trip, som NSR-U arrangerer, fra Karasjok til Ankarede 21-24. juni. Les mer

Om rettigheter til fiske i Finnmark

NSR har sendt en utfyllende kommentar til Proposisjonen om endringer i deltakerloven, havressursloven og finnmarksloven (kystfiskeutvalget). Kort oppsummert finner NSR det uakseptabelt at Fiskeri- og kystdepartementet har avvist kystbefolkningens historiske rett til fiske. Les mer

I følge Susann Funderud Skogvangs ferske doktoravhandling (forsvart 1. juni) har samiske fiskere rett til private rettigheter til de plassene de har fisket på gjennom tidene. Hun kritiserer Sametinget for jobben de har gjort i forbindelse med dette. Les mer om dette

En jusprofressor ved universitetet i Bergen kritiserer Helga Pedersen for ikke å ha forståelse for forskning og historiske rettigheter til fisket. Les mer

Ny produsent for Riddu Riđđu

Riddu Riđđu festivalen har ansatt Rita Mienna som ny produsent. Det var ni søkere til stillinga. Les mer

Humorforestilling 27. mai

Hva vet vi om livet på Mars? Fått noen signaler fra Smukistan? Kan det være joik vi hører der ute?. En tur til Royal Albert Loo? Hello from earth, Beaivváš er her igjen med sin humorforestilling Giđđadulvi!

Stykket vises på Driv 27.5. kl. 19.00. Du sparer penger hvis du kjøper billettene på forhånd her

Giđđadulvi 27.5 Romssas

Lea go son Romsa sámiid váldogávpot? Dan digaštallet dat golbma sátnejođiheaddji Hjort, Hætta ja Stang sihke humoristtalaččat ja nuohtalaččat, ja guokte diehppenieidda mat gopmolassii hervvošeaba sin.

Beaivváš boahtá Romsii Giđđadulvviin, mas leat hui stuorra ja vel unnibuš áigeguovdilis áššit, earenoamáš vitnjalassii geahčastagaiguin. Čájalmas čájehuvvo Drivas 27.5. dii 19.00. Seasttát ruđaid jus oasttát bileahta ovddalgihtii dás

Fem kommuner i Troms ønsker å bli samekommuner

Nå ønsker fem nye kommuner å bli med i virkeområdet for samisk næringsutvikling: Nordreisa, Skjervøy, Karlsøy, Balsfjord og Salangen. Sametinget vil behandle søknadene i slutten av denne måneden. Les mer

Sámi kafea lávvordaga 12.5 – Samisk lørdagskafe!

Mannan háve lei buorre ilbmi ja fitne badjel 20 olbmo! Ja boahtte lávvordaga lea vuot sámi kafea Kafe Globusis dii. 14-16. Mii leat siskkimus lanjas. Kaféa lea Storgatas, doppe gos Markens Grøde lei ovdal. Šaddá sámi lávvordat gávpogis, vuos kafeai ja de Beaivváš Teáhterii :-). Oaidnalit!

Sist gang var det god stemning og mer enn 20 personer var innom! Vi holder kafé igjen nå på lørdag, på Kafe Globus, i det innerste rommet. Det blir samisk lørdag i byen, først på kafe, og så på Beaivváš Teáhter :-) Vi sees!

Statens kartverk tillater ikke tospråklige vegnavn

Narvik kommune har skiltet noen kommunale veier på både samisk og norsk. Men nå uttaler fylkeskartsjefen i Finnmark og Troms at kommunene ikke har lov å vedta parallelle navn fordi adressenavn må være entydige, og adressenavnene skal lagres i databaser. Miljøverndepartementet støtter Statens Kartverk sin tolkning av loven. Les mer

Noregs Mållag bekymra for samiskopplæringa

– Det er viktig å ta i bruk mer samisk i skolen utover samiskundervisninga slik at elevene får reell mulighet til å bli tospråklige, sier Håvard B. Øvregård, leder i Noregs Mållag. Noregs Mållags landsmøte foreslår konkrete tiltak for å styrke samiskopplæringa i skolen. Les mer

«Førsteretten»: – Ingen av skremselsvisjonene slo til

Ingen av de skremselsbildene og konspirasjonsteoriene som Brennpunkt-programmet «Førsteretten» tegnet er blitt til virkelighet. Finnmarkkommisjonens konklusjoner og ILO-konvensjon nr. 169 har ikke ført til at noen etniske grupper har fått eiendomsrett eller bedre rettigheter enn andre til å bruke naturgodene på øya. Samisk programråd stiller seg noe undrende til at NRK ikke har funnet det videre interessant å opplyse dette til allmennheten. Les mer

Sávaldat oažžut sámegiela áittardeaddji

NSR oaidná dál vejolažžan ásahit sámegiela áittardeaddji. Sihke áittardan- ja váidalanortnet sámelága giellanjuolggadusaid mielde berre nannejuvvot, ja dan oktavuođas lea maid dehálaš árvvoštallat ahte nannešiigo áittardeaddjiortnet juohkehačča váidalanvejolašvuođaid. Loga eambbo

Håper på samisk språkombud

NSR ser muligheten for få å etablert et ombud for samisk språk. Både tilsyns- og klageordning etter samelovens språkregler bør styrkes, og i den sammenhengen er det viktig også å vurdere om et ombud vil styrke de mulighetene den enkelte har for å klage. Les mer

Doaibmabijut gávpotsámiide?

NSR jearrá mainna lágiin Sámediggeráđđi konkrehtalaččat lea jurddašan buoridit sámiid dili stuorát gávpogiin ja makkár váikkuhangaskaoamit biddjojuvvojit johtui. Sámediggeráđđi lea dađibahábut hilgon sámi gávpotpolitihkalaš plánaid áŋgiruššama. Loga eambbo

Tiltak for bysamer?

NSR spør hvordan sametingsrådet konkret har tenkt å forbedre situasjonen for samer bosatt i de større byene og hvilke virkemidler som vil bli igangsatt? Sametingsrådet har dessverre avvist en bevist satsning på en samisk bypolitisk plan. Les mer

Oaidnalit fas lávvordaga 14.4 – Vi treffes igjen lørdag 14.4!

Mannan háve lei oalle menestus, ja mii lágidit vuot sámi lávvordatkaféa Kafe Globusis dii. 14-16 cuoŋománu 14.b. Mii leat siskkimus lanjas. Kaféa lea Storgatas, doppe gos Markens Grøde lei ovdal. Oaidnalit!

Vi gjentar suksessen med samisk kafé på Kafe Globus, denne gangen lørdag 14.4. Vi er i det innerste rommet. Vi sees!

Hjort lover forbedringer

– Jeg håper vi skal klare å leve opp til de forventningene som er skapt. Vi må ha konkrete resultater av dette. Det kan ikke bare være vakre ord; vi må kunne vise hva vi klarer å oppnå. Vi skal sørge for at samisk språk og kultur ivaretas på en god måte, sier Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort til NRK. Les mer

Flytting fra samiske områder

Svært mange samer flytter fra sine hjembygder til byene. Flyttestrømmen er så stor at den vil påvirke befolkningstallet betydelig, og dette har jo foregått over tid, så dette er alvorlige tall, forteller forsker ved NIBR. Omlag 12.000 spørreskjemaer skal sendes ut i høst for å finne ut om de som flytter, mister noe på vegen. Les mer

Giellajahki – Språkåret 2013

NSR lea Sámedikkis ovddidan ovcci ášši mat nannešedje sámegiela dili. Loga eanet

NSR har i Sametinget fremmet ni saker som skal styrke samisk språk. Les mer

Beaivváš Teáhter: Stáinnak 13. ja 14.3

Boađe geahččat suohtas ja stoahkkás bearaš- čájalmasa, mas leat ulddat, stállu, musihkka, illu ja gelddolašvuohta. Stáinnak čájehuvvo Rådstuas 13.3 ja 14.3 dii. 18.
Kom og se den glade og lekende familieforestillingen. Dette magiske dramet inneholder underjordiske, stallo, musikk, glede og spenning. Stáinnak vises på Rådstua tirsdag 13.3 og onsdag 14.3 kl. 18.

Nissonbeaivvi dearvvuođat
Hilsen på kvinnedagen! fra Aili

Sámegillii På norsk

KAFÉA lávvordaga 10.3 – KAFE lørdag 10.3!

Bures boahtin sámi lávvordatkaféai mii dollojuvvo Kafe Globusis dii. 14-16 njukčamánu 10.b, siskkimus lanjas. Kaféa lea Storgatas, doppe gos Markens Grøde lei ovdal. Mii lágidit sámi kaféa nuppi lávvordaga juohke mánus. Oaidnalit!

Velkommen til samisk kafé lørdag 10.3 på Kafe Globus i det innerste rommet, der hvor Markens Grøde var før. Vi har samisk kafe andre lørdag i hver måned. Vi sees!

Samiske skilt i Narvik

Narvik kommune har satt opp gateskilt på samisk og norsk i to veger, og forventer at Statens Vegvesen følger opp med skilt på samisk ved vegkryssene. Les mer

MÁDDJI-konsearta 18.2

Máddji er en av våre mest spennende nye artister innenfor world music. Hun holder kosert på Verkstedet på kulturhuset. Les mer

Máddji lea okta min miellagidde-vaččamus world music ártisttain. Son doallá konseartta Verkstedet-báikkis kulturviesus. Loga eambbo

SÁMI KAFÉA lávvor- daga!

Lávvordatkaféa Drivas dii. 14-16 guovvamánu 11.b. Hálbbiduvvon biebmu ja juhkamuš.

Velkommen til samisk kafé lørdag 11.2 for å ta pulsen på saker av interesse: samefolkets dag, ordførerens tale og koftebruk osv.

iROMSSAS 6.2.2012

Avisa iTromsø het iROMSSAS i anledning samefolkets dag, og hadde hele forsida på samisk. :-) Les mer

SANNHETEN OM SÁPMI

i kabareten "Odne lea du vuorru". Tromsø Museum søndag 5.2 kl 18.00. Les mer

Åpent seminar: Samisk innhold i skolen 3.2

Hva er status, og hva er utfordringene framover? Arrangører er Senter for samiske studier og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Les mer

Tromsø-regionen – kulturell møteplass gjennom 10 000 år

Søndag 29. januar kl 11-16 byr Tromsø Museum på flere foredrag om Tromsø-regionen gjennom 10 000 år, samisk teater og håndarbeids- aktiviteter for barn. Les mer

– The missing link i nordområdepolitikken

I anledning konferansen Arctic Frontiers belyser Aili Keskitalo og Gunn-Britt Retter viktigheta av å sette urfolksstandarder i bunnen for oppstart av industriell virksomhet i nordområdene. Les mer

Vil ha samiske e-bøker

Samiske titler som e-bøker vil lette tilgjengeligheten til samisk litteratur, mener Aili Keskitalo. Les mer

Narvik følger ikke opp vedtaket fra klagenemnda

Kommunen vil ikke uten videre godta vedtaket i klagenemnda for stedsnavnsaker. De har sendt saka tilbake til klagenemnda, og vil bl.a. vite om deres vedtak er pålegg eller anbefaling. Les mer

RSS: Almmuhit stivrra beavdegirjjiid – Styre- møteprotokoller på nett

Styret i RSS har vedtatt å legge ut styremøteprotokollene på nett, slik at medlemmer kan følge med i hvilke saker vi behandler, og gjerne komme med innspill. Til styremøteprotokoller

– Plikt å bruke samiske stedsnavn

Narvik bystyre brøt loven da de vedtok å ikke ta i bruk samiske stedsnavn. Kommunen må behandle saken på nytt, melder klagenemda for stedsnavn. Les mer

– ČSV! ..og det i verdens rikeste land

Silje blogger om at behovet for en ny ČSV-bevegelse blitt satt på dagsordenen. Les Siljes blogg

Til ARKIV 2011

     
Ruoktot - Hjem
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
NSR
Lágat jnv. – Lover ol.
RSS birra – Om RSS
Jahkečoahkkin 2012
Årsmøte 2012
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 
 
 
Samarbeidspartnere
Gáisi Språksenter
SSSR – Tromsø Samiske Studentforening
Samisk foreldrenettverk
Tromsø kommune
 

Støtt RSS med Grasrotandelen når du tipper neste gang

Velg RSS som mottaker av 5 % av din spillerinnsats. Din innsats, premie eller vinnersjanse blir ikke redusert!

Org. nr.: 981270215

 
 
© 2013 - Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen